Silk Dance Company

Skok na vsebino // Skok na meni


Plesni vikend z/ dance weekend with Yalia

17. in 18.10.2020

Yalia
Yalia
Yalia
Yalia
Yalia
Yalia

Yalia je umetnica na področju orientalskega plesa s sedežem na Dunaju v Avstriji. Njeno srce pripada egiptovskemu slogu orientalskega plesa in glasbe. Afriške plese je Yalia plesala že od zgodnjega otroštva in pri svojih 14. letih začela tudi s poukom orientalskega plesa. Kmalu je začela potovati po Evropi, da se je lahko učila ob odličnih egiptovskih in evropskih učiteljih, ki so jo seveda odpeljali tudi v Egipt. Izjemena festivala Nilegroup v Kairu in SBDF na Švedskem sta zaznamovala velik del njene poti, ko je postajala profesionalna plesalka in pridobila globlje razumevanje egipčanske kulture. Od leta 2003 potuje kot učiteljica, koreografinja in izvajalka orientalskega plesa v države, kot so Egipt, Švedska, Finska, Španija, Italija, Nemčija, Grčija, Francija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Švica ... Njen slog je predrzen, ženstven, zemeljski in zabaven.

Shaabi 17.10. 2020 ob 15.30- 17.30

Odraža egipčansko veselje do življenja. Pravi joie de vivre! Navdušujoč Shaabi z veliko ženskosti in šarma.

Drum Solo 18. 10. 2020 ob 10h- 12h

Vrhunec vašega nastopa ali navdih za lastno bobensko solo koreografijo. Šimiji, poudarki in kanček humorja!

Delavnice bodo v prostorih Ornament, Popovičeva ul.2, 2000 Maribor.
Cena je 40€ za delavnico, 35€ pri predplačilu do 17.10.2020.
Obe delavnici 70€, 66€ za obe pri predplačilu do 17.10.2020.
Informacije in prijave: ples@silkdancecompany.si


Yalia ist eine orientalische Tanzkünstlerin mit Sitz in Wien-Österreich. Ihr Herz gehört dem ägyptischen Stil des orientalischen Tanzes und der Musik. Ihr Stil ist frech, weiblich, erdig und lustig. Seit frühester Kindheit hat Yalia afrikanische Tänze getanzt und begann im Alter von 14 Jahren mit dem Unterricht für orientalischen Tanz. Bald begann sie durch Europa zu reisen, um Unterricht bei ägyptischen und europäischen Lehrern zu nehmen, die sie natürlich auch nach Ägypten brachten. Das Nilegroup Festival in Kairo und SBDF Schweden waren ein großer Teil ihrer Reise, um eine professionelle Tänzerin zu werden und ein tieferes Verständnis für die ägyptische Kultur zu gewinnen. Seit 2003 reist sie als Lehrerin, Choreografin und Performerin für orientalischen Tanz in Länder wie Ägypten, Schweden, Finnland, Spanien, Italien, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Schweiz…

Shaabi 17. 10. 2020 15.30- 17.30

Ägyptische Lebensfreude pur! Ein mitreissender Shaabi mit viel Weiblichkeit und Charme.

Trommelsolo 18. 1. 2020 10h- 12h

Der Höhepunkt deines Auftritts oder die Inspiration für deine eigene Trommelsolo Choreografie. Shimmies, Akzente und eine Prise Humor!

WS 40€, 35€ bis 17.10.2020.
Beide WS 70€, 66€ bis 17.10.2020.
Info: ples@silkdancecompany.si


Yalia is an oriental dance artist based in Vienna- Austria. Her hart belongs to the Egyptian side of oriental dance and music. Her style is cheeky, feminine, earthy and fun. Dancing African dances since early childhood Yalia started taking classes for oriental dance at the age of 14. Soon she began to travel through Europe to take classes from amazing Egyptian and European teachers which also took her to Egypt- of course. The fabolus Nilegroup Festival and SBDF where a big part of her journey to become a professional dancer and gain a deeper understanding for the Egyptian culture. Since 2003 she is travelling as a teacher, choreographer and performer for oriental dance to coutries like Egypt, Sweden, Finland, Spain, Italy, Germany, Greece, France, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Switzerland…

Shaabi 17.10. 2020 15.30-17.30

Egyptian joie de vivre! A rousing Shaabi with a lot of femininity and charm.

Drum Solo 18.10. 2020 10h- 12h

The highlight of your performance or the inspiration for your own drum solo choreography. Shimmies, accents and a dash of humor!

WS price 40€, 35€ until 17.10.2020.
Both WS 70€, 66€ until 17.10.2020.
Info: ples@silkdancecompany.si

Sveto SUFI celjenje Amel Tafsout

4. in 5.4.2020

Sveto SUFI celjenje Amel Tafsout <em>Foto: Carrie Meyer</em>
Foto: Carrie Meyer
Sveto SUFI celjenje Amel Tafsout

Delavnici z Amel Tafsout namenjeni celjenju, raziskovanju ter poglabljanju razumevanja kulturnega izročila in njegovega ozadja s pristno mojstrico plesa iz Alžirije.

Amel Tafsout

Amel Tafsout (pomeni "Upanje pomladi") je karizmatična mednarodna izvorna plesalka in mojstrska plesna umetnica severnoafriškega Magreba, ki je očarala občinstva na Bližnjem vzhodu, v severni Afriki, pa tudi v Evropi, Novi Zelandiji, ZDA in Latinski Ameriki. Tafsout je priznana koreografinja, inštruktorica in performer severnoafriškega Magrebskega plesa kot tudi pesnica, pripovedovalka, pevka, sociologinja in plesna antropologinja.

Svoje življenje je posvetila predstavljanju svoje plesne kulture, kot tudi zgraditi most med Vzhodom in Zahodom, ustvarjanju dialoga komunikacije in razumevanja pri tkanju lepote in moči žensk v različnih kulturah.

Amel je zelo ponosna na svojo dediščino in se zavzema za ohranjanje svoje plesne tradicije, hkrati pa vključuje lastno plesno izkušnjo in duhovni razvoj.

www.ameltafsout.com

4.4.2020 10.30- 13.30

Andaluzijski dvorni ples s šali: Andaluzijski mestni plesi v Magrebu (Severna Afrika) izvirajo iz arabsko-andaluzijskih tradicij bogatih in spoštovanih družin v starodavnih mestih, kot so Fes, Rabat, Meknes, Tetouan, Tlemcen, Konstantin, Alžir, Tunis, Sousse … vsebujejo tudi turški element, zlasti v Tuniziji in Alžiriji. Nastopajo jih samo ženske na različnih svečanostih. Med delavnico se bo Amel Tafsout osredotočila na različne tehnike plesa s šali.

4.4.2020 16h- 20.30 in 5.4.2020 10.30- 13.30

Sveto SUFI celjenje: Amel, ki je bila vzgojena v Alžiriji, je odraščala s tradicionalnimi pristopi k celjenju oz. zdravilnimi praksami svoje rodne države. Skozi raziskave plesne antropologije in sufijske duhovne tradicije, združuje Amel tradicionalno zdravljenje s svetim plesom. Z dolgoletnim usposabljanjem na različnih področjih zdravilnih praks, svojim poznavanjem glasbe ter plesa in ker izhaja iz rodu duhovne sufijske tradicije, je razvila lastno delavnico svetega plesa. Svoje tradicionalno ozadje združuje z izkušnjami učenja zvočnega zdravljenja in zikr, dihalnega dela, vrtenja in zamaknjenosti/ transa. Delavnica vključuje delo s telesom in dihom, zvočno celjenje in napeve (Zikr), kar vodi v vrtenje in konča z Zar-Hadro, starodavno ceremonijo zdravljenja na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Njeno raziskovanje plesne antropologije se osredotoča na kulturno umetnost in ritual, izražen v plesu, kot tudi na zdravilno obliko. Prosimo, nosite udobna oblačila, po možnosti bela in na delavnico prinesite majhno odejo in dolg šal.

Sveto SUFI celjenje delavnica/ Sacred Sufi healing: 120€ (105€ predplačilo/ avans)
Andaluzjski dvorni ples/ Andalusian court dance: 50€ (40€ predplačilo/ avans)
Obe delavnici/ both WS: 150€ (130€ predplačilo/ avans)  
Info: ples@silkdancecompany.si


Amel Tafsout

Amel Tafsout (means ‘Hope of Spring’) is a charismatic international first source master dance artist of North African Maghreb dance and has mesmerized audiences in the Middle East and North Africa, as well as Europe, New Zealand, U.S.A. and Latin America. Tafsout is an acclaimed choreographer, instructor and performer of North African Maghreb Dance as well as a poet, a storyteller, a singer, a socio-linguist and a dance anthropologist.

She has dedicated her life not only to make her dance culture known and but also to build a bridge between the East and the West in order to create a dialogue of communication and understanding in weaving the beauty and strength of the woman in various cultures.

Amel is very proud of her heritage and she is committed in preserving her dance tradition while incorporating her own dance experience and spiritual development.

www.ameltafsout.com

4.4. 2020 10.30- 13.30

ANDALUSIAN COURT DANCE WITH SCARVES: Andalusian city dances in the Maghreb (North Africa) originate from Arab-Andalusian traditions of well respected families in ancient cities, Such as Fes, Rabat, Meknes, Tetouan, Tlemcen, Constantine, Algiers, Tunis, Sousse…also have a Turkish element especially in Tunisia and Algeria. Women only at various festivities perform them. During the workshop, Amel Tafsout will focus on the various techniques of dancing with scarves and how to keep the rhythm while improvising. (Please bring two scarves for the workshops).

4.4.2020  16h- 20.30 and 5.4.2020 10.30- 13.30

SACRED SUFI HEALING: Raised in Algeria, Amel grew up with traditional healing practices of her native country. With research in dance anthropology and coming from a Sufi spiritual tradition, Amel combines traditional healing with sacred dance. With a long training in various healing practices, her knowledge in music and dance and coming from a lineage of a spiritual Sufi tradition, Tafsout developed her own workshop in sacred dance. She combines her traditional healing background with her learning experience in Sound healing and Zikr, breath work, whirling and trance. The workshop includes body and breath work, sound healing and chanting (Zikr), leading to whirling and ending with Zar-Hadra, an ancient healing ceremony in the Middle East and Africa. Her research in dance anthropology focuses on a culture’s art and ritual expressed in dance as well as a healing form. Please wear comfortable clothing, preferably white and bring a small blanket and a long shawl for the workshop.

Orientalska poletna plesna šola

Prava poslastica za plesalke

Orientalska poletna plesna šola (OPPŠ) je zastavljena kot poletni projekt poln plesa, gibanja, prijetnega druženja ob učenju, ustvarjalnega preživljanja prostega časa ter širjenja obzorij.

Orientalska poletna plesna šola (OPPŠ) 2015, foto Saša Huzjak

Utrinek iz OPPŠ 2015 (foto Saša Huzjak)

OPPŠ je sestavljena kot priložnost za učenje orientalskega plesa z mednarodno zasedbo pedagoginj, nego ženskosti, aktivno sprostitev in za spoznavanje ter doživljanje tega dela arabske kulture. Zajema različne teme in georafska področja. Orientalska poletna plesna šola je s pestrim programom delavnic in predavanj gotovo prava poslastica izkušenim plesalcem/kam. Določene delavnice so namenjene tudi ljudem brez predznanja in začetnikom/cam, ki bi radi/e spoznali/e orientalski ples. Različni pristopi in teme ponujajo večjo širino, v kateri se najde nekaj za vsak okus.

Podrobnosti o letošnjih delavnicah, pedagoginjah in predavateljicah si lahko preberete kmalu.

Pretekle Orientalske poletne plesne šole

Orientalska poletna plesna šola 2012 je v strnjeni obliki kot prva OPPŠ zaobsegala delavnice orientalskega  in indijskega plesa z Dalylo Rami ( Maroko) in Edito Čerče. Namenjena je bila razvijanju plesnih veščin saaidi plesa, klasičnega orientalskega plesa raqs šarki in spoznavanju indijskega plesa bharata natyam.

OPPŠ 2013 je povečala svoj obseg nudenja možnosti spoznavanja s plesno kulturo Bližnjega vzhoda. Zvrstile so se različne delavnice priznanih učiteljic orientalskega plesa; Alja Shaar, Dalyla Rami, Nataša Kočar, Ksenija Visket in Edita Čerče. Plesno predstavo orientalskega plesa "gRAJSKE dame se je predstavilo na mariborskem gradu. Potekala je okrogla miza o poučevanju etničnih manjšinjskih (v sklopu arabskega kulturnega ŠAMS 2013), ob kateri so razpravljali Dalyla Rami (Maroko), Mahmud Al Khatib (Arabska folklorna skupina Rozana; Jordanija/Palestina, Slovenija), Alja Shaar (Hiša glasbe, Slovenija, Nataša Kočar (KOUD Bayani, Slovenija)

OPPŠ 2014 je vzpodbujala razširjen pogled na izvor plesne umetnosti iz ritualnega in glasbenega stališča. Ponujene so bile plesne in obredne delavnice Astrid Pinter (Avstrija), s svojo delavnico egipčanski ples, Mirjam Mihelčič Korez, ki je udeleženke vodila skozi Zaar in Edite Čerče, z delavnico Valovi in kače ter Trance Dance ob spremljavi Vlada Matele. Glabeno delavnico orientalskih tolkal je vodil Andrej Hrvatin. 

OPPŠ 2015 s priznano učiteljico iz Češke Karolino Idrisovo in Astrid Pinter iz Avstrije. Glavno težišče plesnih delavnic je bil spoznavanje folklor egipčanskega prostora. Umetniško izražanje plesalk se je poglabljalo na delavnicah Edite Čerče.

OPPŠ 2016 je z namenom, da omogoči čim boljši dostop do znanja, kakor tudi širši vpogled v kulturo Bližnjega vzhoda, ponudila poleg delavnic uprizoritvenega orientalskega plesa Dalyle Rami ter Edite Čerče in egipčanskega plesa Astrid Pinter tudi predavanje o feminizmu v Maroku dr. Maje Lamberger Khatib.

Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Orientalska poletna plesna šola 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Orientalska poletna plesna šola 2015 Foto: Saša Huzjak
Karolina Idrisova in del udeležencev OPPŠ 2015 <em>Foto: Saša Huzjak</em>
Karolina Idrisova in del udeležencev OPPŠ 2015 Foto: Saša Huzjak