Silk Dance Company

Skok na vsebino // Skok na meni


Sreda, 16. januar 2019

AMEL TAFSOUT - zlitje s plesom

Pristna mojstrica orientalskega plesnega izročila se mudi v Mariboru

AMEL TAFSOUT - zlitje s plesom
AMEL TAFSOUT - zlitje s plesom
AMEL TAFSOUT - zlitje s plesom
AMEL TAFSOUT - zlitje s plesom

Amel Tafsout (pomeni "Upanje pomladi") je karizmatična mednarodna izvorna plesalka in mojstrska plesna umetnica severnoafriškega Magreba, ki je očarala občinstva na Bližnjem vzhodu, v severni Afriki, pa tudi v Evropi, Novi Zelandiji, ZDA in Latinski Ameriki. Tafsout je priznana koreografinja, inštruktorica in performer severnoafriškega Magrebskega plesa kot tudi pesnica, pripovedovalka, pevka, sociologinja in plesna antropologinja.
Svoje življenje je posvetila predstavljanju svoje plesne kulture, kot tudi zgraditi most med Vzhodom in Zahodom, ustvarjanju dialoga komunikacije in razumevanja pri tkanju lepote in moči žensk v različnih kulturah.
Amel je zelo ponosna na svojo dediščino in se zavzema za ohranjanje svoje plesne tradicije, hkrati pa vključuje lastno plesno izkušnjo in duhovni razvoj.

www.ameltafsout.com

Četrtek 11.4.2019:

19h Predstava z Amel Tafsout

Petek 12.4.2019:

18h  Guedra (2-3 ure)
Guedra je tradicionalni plesni krog, ki se izvaja pri Modremu ljudstvu Tuareg Amazighov, od Mavretanije do Maroka in Alžirije. Ime plesa izhaja iz imena tradicionalnega kuhinjskega lonca, imenovanega guedra, ki se uporablja za igranje perkusivnega ritma za ples. V plesu sodelujejo le ženske, običajno pa nosijo ohlapne modre obleke in svečano naglavno okrasje okrašene s školjkami cowrie. Za izvedbo guedre začnejo ženske peti in ploskati, ena ženska pa se premakne v sredino in izvede ples. Solistka začne svoj ples ovita v tančico, ki se postopoma odstrani, ko premika roke in ramena v ostrih, hitrih gibih. Ples se konča, ko plesalka odvrže tančico in omahne na hrbet. Za Modro ljudstvo je Guedra ritual, katerega namen je obogatiti vse prisotne z "dobro energijo", mirom in duhovno ljubeznijo, preneseno iz globin duše plesalke guedre preko njenih prstov in rok. Z gestami rok, ki se dotikajo glave, proslavlja štiri smeri: sever, jug, vzhod in zahod, povezana s štirimi elementi: ognjem (sonce), zemljo, vetrom in vodo.

Sobota 13.4.2019:

10h  ZATOPLJENOST V PESEM, PRIPOVEDOVANJE ZGODB IN INTERPRETACIJA V PLESU (3 ure)
Amel bo predstavila pripovedovanje zgodbe v Magrebu in kako izraziti zgodbo, pesem, kako uporabljati ročne geste in obrazno izražanje ter sporazumevanje s čustvi. Amel bo izbrala posebno ljudsko (popularno) pesem iz Severne Afrike, kot so "Ya RayaH", "Sidi Mansour" ali drugo pesem, ki jo bo izbrala Amel in bo temeljito raziskana. Učili se bomo besedilo, kulturni in družbeni pomen ter osnovni ritem, tako da bodo učenci dobro razumeli pesem, preden jo plešemo. Ta intenzivna delavnica bo razodela ne le učenja pesmi, ritmov in plesa k pesmi, ampak tudi, kako pripovedovati zgodbe, prenašati čustva in prinašati rituale na odru. Osredotočili se bomo in delali z besedilom alžirskega plesa Andaluzijskega Shaabija na zelo priljubljeno skladbo "Ya RayaH".
 
14.30 "NUBA. PLESNO POTOVANJE SKOZI MAGREB ( TUNIZIJA, ALŽIRIJA IN MAROKO (3-4 ure)
V tej delavnici Amel Tafsout predstavi različne plesne gibe, ki so značilni za vsako državo, kot so tunizijski tvist bokov, maroški gibi bokov in spusti trebuha, alžirske osmice z boki in različne korake. Naučila nas bo podobnosti in razlike v vsakem plesu, govorila o kostumih, podala nekaj ozadja vsakega plesa in nas naučila nekaj zaporedij za vsak slog.

19h Predavanje: Poklicne plesalke in glasbenice v Magrebu 2h

Nedelja 14.4.2019:

11h NAYLI PLES OULED NAYL: (2 uri)
Alžirske plesalke plemena Ouled Nayl so navduševale in navdihovale Zahod več kot stoletje. Znane po vsem svetu so postale zaradi mnogih zahodnih primerov v knjigah, ki so jih napisali avtorji, kot so Andre Gide, Maupassant itd., slikah slikarjev, kot so Clarins, Fromentin, Dinet in velikem številu kolonialnih razglednic. Že 50 let je njihova plesna tradicija izginila. Zahod ni mogel pripoznati, da je razlika med prostitucijo kot poklicem in alžirsko tradicijo, ki je mladim dekletom Ouled Nayl dala začasno svobodo. Tradicija Ouled Nayl je vsebovala izročilo učenja plesa v otroških letih od matere, katero jo je deklica zapustila ob začetku pubertete prav tako kot domovino. Napotila se je do drugih oaz, da bi začela novo življenje s potovanjem in izvajanjem nastopov, plačevali so jo z nakitom in živela je tudi kot kurtizana. Ko je dovolj zaslužila, se je vrnila v svojo domovsko oazo, si poiskala moža, se poročila in končala poklicno pot, svoje plesne spretnosti pa predala hčerki. Amel Tafsout je opravila veliko raziskav o teh slavnih plesalkah in objavila članek o njihovem plesu, ki je prizemljen, versko obarvan in močan. "Plesalka ne hodi, ona drsi naokrog."

14.30h PREPLESAVANJE ARHETIPOV – PLESATI S TAROTOM (4 ure)
Amel, ki je sufijska plesna mojstrica in globoko intuitivna, vas bo popeljala na duhovno potovanje skozi zvok in ples. "V tej delavnici bomo aktivirali svoje nadčutno zavedanje in se odprli modrosti arhetipa. Slikam bomo pustili, da nas premaknejo tako, da bomo lahko utelesili univerzalno modrost. Ta izkušnja nam bo dala priložnost, da se povežemo z intuicijo in plešemo arhetipe v BIT-i, pri tem bomo dosegli globoko in osebno modrost."


Cene / Prices:

3€ predavanje (lecture)
40€ posamezna delavnica (single workshop)
74€ dve delavnici+ predavanje (two WS+ lecture)
100€ tri delavnice+ predavanje (three WS+ lecture)
125€ štiri delavnice+ predavanje (four WS+ lecture)
150€ pet delavnic+ predavanje (five WS+ lecture)

15% popust pri celotnem plačilu delavnic (dve ali več) v januarju, 10% popust pri obročnem plačilu delavnic oz predplačilu ene delavnice (zadnji obrok plačliv v marcu)

15% off if paid in full until end of January of two or more workshops, 10% off with payment until end of March


Profesionalno fotografiranje v foto studiu:

Kot dodaten cukerček v sodelovanju z fotografom Sašom Huzjakom lahko ponudimo tistim, ki obiščejo eno ali več delavnic profesionalno fotografiranje in sicer:

Profesionalno fotografiranje v foto studiu - 1 ura, 1 kostum, obdelava 5 izbranih fotografij: 100€ + 40% popust = 60€
Profesionalno fotografiranje v foto studiu - 2 uri, 2-3 kostumi, obdelava 10 izbranih fotografij: 180€ + 50% popust = 90€

V ceno ni vštet morebitni strošek make-up artista (po želji modela). Kupon za fotografiranje velja do konca leta 2019, za točen termin se dogovorita direktno model in fotograf.

Edita Čerče, foto: Saša Huzjak

 

 

In English

Amel Tafsout (means ‘Hope of Spring’) is a charismatic international first source master dance artist of North African Maghreb dance and has mesmerized audiences in the Middle East and North Africa, as well as Europe, New Zealand, U.S.A. and Latin America. Tafsout is an acclaimed choreographer, instructor and performer of North African Maghreb Dance as well as a poet, a storyteller, a singer, a socio-linguist and a dance anthropologist.
She has dedicated her life not only to make her dance culture known and but also to build a bridge between the East and the West in order to create a dialogue of communication and understanding in weaving the beauty and strength of the woman in various cultures.
Amel is very proud of her heritage and she is committed in preserving her dance tradition while incorporating her own dance experience and spiritual development.

www.ameltafsout.com

Thursday, 11.4.2019

19h Show with Amel Tafsout

Friday, 12.4.2019

18h Guedra: (2- 3hours)
Guedra is a traditional cicle dance that belongs to the Blue People of the Tuareg Amazigh, from Mauritania into Morocco and Algeria. The dance’s name comes from the name of a traditional cooking pot called the guedra that is used to provide the percussive beat of the dance. Only women take part in the dance, and they usually wear loose blue robes and festive head dresses decorated with cowrie shells. To perform Guedra, the women start singing and clapping, and one woman moves into the middle to perform a solo. The soloist starts her dance covered in a veil thar is gradually removed as she moves her hands and shoulders in sharp, quick movements. The dence ends when the solo dancer throws off the veil and collapses on her back. For the Blue People Guedra is a ritual which aim is to envelope all present with "good energy", peace and spiritual love transmitted from the depths of the guedra’s soul via her fingers and hands. With hand-to-head gestures, she salutes the four corners: North, South, East and West, associated with the four elements: Fire (the sun), Earth, Wind and Water.

Saturday, 13.4.2019

10h SONG IMMERSION, STORY TELLING AND INTERPRETATION IN DANCE (3 hours)
Amel will introduce storytelling in the Magreb and how to express a story, a song, how to use hand gestures and facial expression and communicate emotions. Amel will select a special North African song, such as "Ya Rayah", "Sidi Mansour" or another chosen piece by Amel, which will be explored in depth. We will learn the lyrics, cultural and social significance, and underlying rhythm so that all students will have a good understanding of the song before we dance to it. This intensive workshop will culminate not only in learning the song, the rhythms and the dance to a song but also how to narrate stories, convey emotions and bring rituals on stage. We will focus and work with the lyrics of an Andalusian Shaabi Algerian dance to a very popular song called 'Ya RayaH'.
 
14.30 ‘NUBA: A DANCE JOURNEY THROUGH THE MAGHREB (TUNISIA, ALGERIA AND MOROCCO) (3- 4 hours)
In this workshop Amel Tafsout will introduce the various dance movements that are specific to each country, such as the Tunisian hip twist, the Maroccan hips and belly drops, the Algerian hip figures of eights and various steps. She will teach the similarities and differences in each dance, talk about costuming, give some background of each dance and teach some sequences of each style.

19h Lecture: Professional Female Performers in the Maghreb 2h

Sunday, 14.4.2019

11h NAYLI DANCE OF THE OULED NAYL: (2 hours)
Algerian dancers of the Ouled Nayl tribe fascinated and inspired the West for more than a century. They became worldwide known through many Western accounts written by writers such as Andre Gide, Maupassant, etc., paintings, such as Clarins, Fromentin, Dinet and a huge number of Colonial postcards. Since 50 years their dance tradition disappeared. The West could not recognise that there was a difference between prostitution as a profession and an Algerian tradition, which gave to the young girls of the Ouled Nayl t temporary freedom. The Nayli tradition consisted of learning the dance as a child from the mother, the girl will leave her home village at the onset of puberty, making her way to other oases in order to start a new life while travelling and performing, getting paid with jewellery and living a life of a courtesan. When she earned enough, she would return to her home oasis, look for a husband, marry and end her professional career after which she hands down her dancing skills to her own daughter. Amel Tafsout has done a lot of research about these famous dancers and had published an article about their dance, which is grounded, religious and powerful. "The dancer does not walk she slides along."
 
14.30h DANCING THE ARCHETYPES - DANCING THE TAROT (4hours)
Amel, a Sufi dance master & intuitive, will lead you on a spiritual healing journey through sound and dance. "In this workshop we will activate our super-sensual awareness and open to the wisdom of the archetype. We will let imagery move us so that we may embody universal wisdom. This experience will give us the opportunity to connect with intuition and dance the archetypes into BE-ing, accessing deep and personal wisdom."